CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu; Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị, Công ty sẽ tiến hành hủy.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức, theo tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% sẽ được nhận thêm: 105 x 1/10 = 10,5 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mới cổ đông A thực nhận theo nguyên tắc làm tròn ở trên sẽ là 10 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và xuất trình chứng minh nhân dân (vào các ngày làm việc trong tuần).

2. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/09/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 11/09/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2014

- Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ năm 2014.

- Địa điểm họp: Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.