IME: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 

Mã chứng khoán: IME 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 18/04/2020. Thời gian cụ thể theo Thư mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, Số 929-931, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

+  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo kiểm toán năm 2019 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019, kế hoạch năm 2020;

+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020;

+ Một số vấn đề khác (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu