Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  29/01/2016 (dự kiến)

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Bến Thành (REX) - 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến:

 + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chia cổ tức, kế hoạch tăng vốn năm 2016;

+  Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.