CTCP Hùng Vương (HVG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2014

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

- Nội dung thực hiện: 

1. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 23/09/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán trụ sở Công ty Cổ phần Hùng Vương, Lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) kể từ ngày 23/09/2014. Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo Chứng minh nhân dân (CMND) bản chính. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo CMND bản sao có công chứng của người ủy quyền và CMND bản chính của người được ủy quyền.

2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm.

- Phương án làm tròn và phương án xứ lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ;

Ví du: Nhà đầu tư A sở hữu 208 cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu được nhận thêm là 208/10=20,8 cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư A sẽ nhận được 20 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.999.999 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Hùng Vương, Lô 44, Khu Công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu). Cổ đông đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu phải mang theo Chứng minh nhân dân (CMND) bản chính. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo CMND bản sao có công chứng của người ủy quyền và CMND bản chính của người được ủy quyền.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.