CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC  - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2015 và kế hoạch, định hướng trong năm 2016; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.