Công ty Cổ phần Bao Bì PP (HPB – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

Nội dung cụ thể:

1.  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì PP – Số 97 đường Đinh Nhu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp:

+ Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/04/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Bao bì PP - 263 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 17/04/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng giấy ủy quyền hợp lệ. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.