Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 04/9/2015

- Địa điểm thực hiện: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2014;

+ Thông qua phương án chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2015;

+ Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu HNG.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.