HLS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Mã chứng khoán: HLS 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Chủ nhật, ngày 19/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Số 93 đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Nội dung đại hội:      

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu