HGM: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Mã chứng khoán:HGM 

Sàn giao dịch:HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng:16/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 8h ngày 01/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Nội dung:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

+ Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu