CTCP Sách Đại học - Dạy nghề (HEV-HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014

- Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền.

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – 187 Giảng Võ Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2014 và các vấn đề quan trọng khác của Công ty.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/04/2014

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tổng hợp Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề, địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 25/04/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.