CTCP Hưng Đạo Container (HDO- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 19/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT.

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

+ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS.

+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Bầu HĐQT, BKS.

+ Lựa chọn công ty kiểm toán.

+ Và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.