HDM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Dệt - May Huế (HDM – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ  thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 03 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dệt May Huế - 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian và  địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2014;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014; Đề xuất chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu