CTCP Hãng Sơn Đông Á (HDA- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2014 (thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua chiến lược tái cấu trúc công ty và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chiến lược.

(Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.