GMC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn 

Mã chứng khoán: GMC 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

+ Chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu