GHC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Thủy điện Gia Lai 

Mã chứng khoán: GHC 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 10/04/2020

- Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;

+ Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;

+ Tờ trình ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;

+ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thảo luận và thông qua của ĐHĐCĐ.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu