CTCP Thể Thao Ngôi sao Geru ( GER – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, định hướng phát triển công ty 2014 và giai đoạn 2015 – 2020.

+ Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2013.

+ Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm tra tài chính năm 2013.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ. 

H.Lam
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.