Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần (GAS- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/01/2016

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của PV Gas

- Nội dung lấy ý kiến: bầu/miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.