FT1: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 

Mã chứng khoán: FT1 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng:27/03/2020

- Lý do và mục đích:  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

- Nội dung họp: Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu