CTCP Fiditour (FDT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài  chính Công ty Fiditour từ 8 giờ 30 phút từ ngày 28/01/2019 hoặc tại Ngân hàng nơi cổ đông mở tài khoản và đã thông báo số tài khoản cho Công ty. Đối với cổ đông là CBCNV cổ tức sẽ được chuyển qua thẻ ATM.

Chứng từ kèm theo khi đến nhận cổ tức bằng tiền:

Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân (cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay vui lòng kèm thêm giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).

Đối với cổ đông là tổ chức: Giấy giới thiệu (hoặc ủy quyền) do người đại diện pháp luật của tổ chức ký; Chứng minh nhân dân của người được giới thiệu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.