CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 31/05/2014

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức tại Hội trường khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 03, Tp.HCM

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013; dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Thông qua kết quả chi tiền thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2013

+ Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công Ty năm 2014;

+ Thông qua việc chọn Công Ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014;

+ Thông qua một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.