DNT: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai 

Mã chứng khoán: DNT 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đồng Nai – số 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019;

+ Báo cáo của ban Kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

+ Một số vấn đề khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu