CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2014

- Lý do và mục đích: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

a. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng chứng khoán phát hành: 69.744.898 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Số cổ phiếu còn lại do làm tròn xuống và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn thực góp của các nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là: (584:1) x 1 = 584 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/08/2014 đến ngày 10/09/2014.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/08/2014 đến ngày 12/09/2014.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy chứng minh nhân dân.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

+ Số tài khoản: 740740.358243.00018

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh TP. HCM

b. Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:6 (Người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận 06 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hành đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (584:100) x 6 = 35,04 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 35 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,04 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy chứng minh nhân dân.

+ Người sở hữu chứng khoán căn cứ trên danh sách do VSD cung cấp sẽ không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

c. Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (Người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền phát hành thêm, cứ 100 quyền sẽ được nhận 08 cổ phiếu mới phát hành thêm).

- Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (584:100) x 8 = 46,72 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 46 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,72 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.