CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Cuối tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.