DID: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP DIC - Đồng Tiến

Mã chứng khoán: DID 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020

Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 08/05/2020

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần DIC-Đồng Tiến. Địa chỉ: Lô 17, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 25B, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020.

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC- Đồng Tiến.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu