DBW: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên 

Mã chứng khoán: DBW 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 31/03/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);

+ Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

+ Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tình hình thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu