Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DAD – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

a. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Ngày thực hiện: 25/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng vào các ngày trong tuần từ ngày 25/01/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

b. Đại hội cổ đông thường niên năm 2016


-  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong thư mời họp
- Địa điểm thực hiện: 145 - Lê Lợi - thành phố Đà Nẵng
- Nội dung đại hội:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.