Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (DAD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        30/12/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1.Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/01/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng, địa chỉ: số 145 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào các ngày trong tuần từ ngày 20/01/2015 (xuất trình chứng minh nhân dân).

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/01/2015 đến ngày 20/02/2015

- Địa điểm thực hiện: 145 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+Báo cáo kết quả thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.