CTS: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTS 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, số 11 Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, đánh giá về công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm tài chính 2019, thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020;

+ Thông qua Kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của ban Kiểm soát năm 2020;

+ Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;

+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu