CPW: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

- Mã chứng khoán: CPW 

- Sàn giao dịch: UpCOM 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:  1:1  (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/05/2020

- Địa điểm thực hiện: 14-16 Phan Đăng Lưu - P6 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của Công ty năm 2019;

+ Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGĐ năm 2019, thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình phương án phân chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020;

+ Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của Công ty năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;

+ Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu