Thời gian thực hiện: 26/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Tập  đoàn SARA, Km số 02 – đường Lenin – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.       

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2017, thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.