Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (CIA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2018

- Lý do và mục đích:  Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu

- Nội dung cụ thể:

1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

+ Thời gian thực hiện: 04/05/2018

+ Địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức).

2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu:

+ Tỷ lệ thực hiện: 20% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới)

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phiếu thực tế phân phối được.

+ Ví dụ: Với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20%, cổ đông A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là: 123 x 20/100 = 24,6 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phiếu mới của cổ đông A nhận được là 24 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,6 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

+ Địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh - Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy ĐKKD (nếu là tổ chức).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.