Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 25 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng là 25*1/20=1,25 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 01 cổ phiếu mới, số cổ phần lẻ thập phân phát sinh là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.