CCI: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

(ĐTCK)

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2015

­- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

1, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 18/04/2015

- Địa điểm thực hiện : Hội trường văn phòng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi - Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh (Đường D3- KCN Tây Bắc Củ Chi).

- Nội dung họp :

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014; Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014;

+ Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

+ Báo cáo về việc sử dụng quỹ thưởng, thù lao HĐQT và quỹ xã hội năm 2014;

+ Tờ trình trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị năm 2015;

+ Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty và các vấn đề khác.

2, Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : 24/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối  với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi tại Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh (Đường D3- KCN Tây Bắc Củ Chi) từ ngày 24/04/2015 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu). Cổ đông mang theo chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức. Trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu