CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, địa chỉ: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

- Nội dung lấy ý kiến:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
-  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
-  Các tờ trình của HĐQT:
+  Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo của Hội  đồng quản trị; Báo cáo của ban kiểm soát.
+  Phương án phân phối lợi nhuận và  chi trả cổ tức năm 2015; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:
+  Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
+  Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
+  Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+  Chức danh Chủ  tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
-  Tờ trình của Ban kiểm soát: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016;
-  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.