CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/3/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 8h00 thứ Ba, ngày 22/04/2014

- Địa điểm thực hiện : Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY)

Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

- Nội dung họp : Thông qua các nội dung sau :

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2013;

+ Định hướng phát triển của Công ty năm 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013;

+ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và năm 2014;

+ Thông qua Điều lệ Công ty được soạn thảo lại;

+ Một số vần đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.