CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2017

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Nội dung cụ thể:
+ Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 1.00 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).
+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
+ Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 942 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A nhận được tính bằng 942 x 10% = 94,2 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A nhận được là 94 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (0,2 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
+ Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.