CTCP Cơ khí và xây dựng Bình Triệu (BTC- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 03 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Lầu 2, số 110-112 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên:
+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty;
+ Thông qua mức cổ tức và phương án chia cổ tức (Dự kiến không chia cổ tức);
+ Thông qua tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (Dự kiến không thực hiện việc chi trả);
+ Thông qua Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2015; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
2. Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hảo, Nguyễn Thanh Tâm; Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc đầu tư Dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại Dịch vụ tại số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
4. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu lên 300 tỷ đồng.
5. Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ dựa trên kết quả Đại hội và phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.
6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.