BRC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

CTCP Cao su Bến Thành (BRC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: 18/04/2014

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Văn phòng công ty CP cao su Bến Thành - Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TPHCM

- Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; Đề xuất chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu