BIC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

Mã chứng khoán: BIC 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 08/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 21, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

- Nội dung họp dự kiến:                   

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Mục tiêu phương hướng 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và mục tiêu phương hướng 2020. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;

+ Báo cáo kết quả chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, trợ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức 2020;

+ Báo cáo kế hoạch chuyển trụ sở chính;

+ Thông qua quy chế quản trị công ty mới;

+ Thông qua danh sách ngắn các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính các năm từ 2020-2022;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu