Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:        01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ ghi trong thông báo mời họp

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị thành phố - số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2014, kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý  kinh doanh ở công ty;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về  quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám  đốc;

+ Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2014 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015;

+ Và một số nội dung khác theo thẩm quyền

2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/03/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – tài chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/03/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.