BHP: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:        01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ ghi trong thông báo mời họp

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị thành phố - số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2014, kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý  kinh doanh ở công ty;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về  quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám  đốc;

+ Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2014 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015;

+ Và một số nội dung khác theo thẩm quyền

2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/03/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán – tài chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/03/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu