Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:            1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

+ Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.