AQN: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi

Mã chứng khoán: AQN 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 25/05/2020

-  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Báo cáo tài chính được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, BKS ban quản lý điều hành năm 2020;

+ Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

+ Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng;

+ Tờ trình về kế hoạch Đầu tư;

+ Tờ trình tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;

+ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2020-2025);

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu