AGF: Ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông niên độ 2015-2016, chi trả cổ tức niên độ 2014-2015 (25%)

 

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF -  HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông niên độ 2015-2016, chi trả cổ tức niên độ 2014-2015

a. Đại hội cổ công niên độ 2015-2016

 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  thứ sáu 29/01/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2014-2015: báo cáo hoạt động của Ban giám đốc; báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong niên độ tài chính 2014-2015.
Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2015-2016.
Thông qua đề xuất mức chi cổ tức trong niên độ tài chính 2015-2016.
Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2015-2016.
Đề xuất, sửa đổi, thông qua Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.
Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

b. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt niên độ tài chính 2014-2015:

 - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thực hiện:  22/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/01/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

                          

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu