AAT: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa

Mã chứng khoán: AAT 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Nội dung:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu