LGC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia (LGC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6, Tòa nhà Lữ Gia, Số 73 đường Lữ Gia, Phường 5, Quận 11, TP.HCM

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Báo cáo của Kiểm toán viên về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

+ Trình đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Trình đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Trình đại hội thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập 2014;

+ Trình đại hội thông qua việc xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC;

+ Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%