LCS: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần LICOGI 166 (LCS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                       01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:             Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp gửi các cổ đông và đăng công khai trên website của Công ty

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp gửi các cổ đông và đăng công khai trên website của Công ty

- Nội dung thực hiện:

Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp gửi các cổ đông và đăng công khai trên website của Công ty

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%