LCG: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 

Công ty cổ phần LICOGI 16 (LCG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015

- Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện :   01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện :      dự kiến ngày 19/04/2015

- Địa điểm thực hiện :  Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông

- Nội dung họp :  Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%