LBM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2015

- Lý do và mục đích:  Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt và Đại hội cổ đông thường niên năm 2015      

1.     Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

-     Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-     Thời gian thực hiện : 26/03/2015

-     Địa điểm thực hiện :

+ Đối  với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký  : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, từ ngày 26/03/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

2.     Đại hội cổ đông thường niên năm 2015    

-     Tỷ lệ phân bổ : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

-     Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 04/04/2015

-     Địa điểm thực hiện : Resort Hoàng Anh Đất Xanh Đà Lạt, Số 03 đường Nguyễn Du – Đà Lạt

-     Nội dung Đại hội :

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán;

+ Các nội dung khác theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%