LBE: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (12%)

CTCp Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 26/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An. Địa chỉ: số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Nội dung: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

2. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (1.200 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện: 14/05/2014.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với CK lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với CK chưa lưu ký: người sở hữu mang theo CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến nhận cổ tức tại CTCP Sách và TBTH Long An vào các ngày làm việc từ ngày 14/05/2014.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%