LAS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Dự kiến tháng 04 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khu công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2015;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký;

+ Và các vấn đề khác có liên quan;

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%